Regulmin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAPROCKI & BRZOZOWSKI

 

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://butik.paprockibrzozowski.com

 

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Paprocki&Brzozowski Designers Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17/20, NIP: 951-237-34-01, REGON: 146949001, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482614.

 

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Sprzedawcą a Klientem:

- mailowo: butik@paprockibrzozowski.com

- listownie: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa.

- telefonicznie: 537-702-008 (czynny w Dni Robocze od godz.11.00 do godz. 19.00)


   

DEFINICJE:

 

Czas Realizacji Zamówienia

czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)

Klient

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta lub o Kliencie i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

Koszyk

usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem  http://butik.paprockibrzozowski.com/strona/polityka_prywatnosci

Regulamin

niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Rejestracja

usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy

(Sklep)

serwis internetowy dostępny pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.pl, z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

Towar

odzież lub inny produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 11.00 do godz. 19.00


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

1.2.  Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem i nie zaakceptowała go, nie może korzystać ze Sklepu.

1.3.  Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

1.4.  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.

1.5.  W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Flash, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

1.6.  Umowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.

 

2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ

 

2.1.  Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.

2.2.  Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

2.3.  W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.

2.4.  Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualnej dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta.

2.5.  Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.

2.6.  Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.

2.7.  W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

2.8.  Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 

3.1.  Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem Rejestracji i logowania, korzystając z procedury „Kontynuuj jako Gość”.

3.2.  Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.

3.3.  Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia dane do dostawy i kontaktowe lub potwierdza je po zalogowaniu się na Konto, a także wybiera sposób płatności i dostawy. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.4.  W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.

3.5.  Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

3.6.  Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

3.7.  Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy sprzedaży jest (a) uiszczenie płatności przez Klienta, (b) brak błędu w systemie informatycznym Sklepu, dotyczącego ceny Towaru (np. Towar kosztuje 0 PLN). Jeżeli Klient uiścił płatność, zaś nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Sprzedawca zwróci ją Klientowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowych, nie później jednak niż w terminie jednego Dnia Roboczego.

3.8.  Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta, jak również, jeżeli Klient ma Konto, udostępniana jest w Koncie. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.

3.9.  Czas Realizacji Zamówienia, wynosi do 7 (siedmiu) Dni Robocze. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) za pobraniem – po zawarciu Umowy sprzedaży, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności - po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

 

4. CENY I PŁATNOŚCI

 

4.1.  Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

4.2.  Wiążąca i łączna cena wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy

4.3.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach lub za pobraniem. W przypadku płatności elektronicznej, płatność powinna nastąpić niezwłocznie po wysłaniu Zamówienia do Sprzedawcy i przejściu przez Klienta do systemu płatności.

4.4.  W przypadku płatności elektronicznej, płatność powinna nastąpić niezwłocznie po wysłaniu Zamówienia do Sprzedawcy i przejściu prze Klienta do systemu płatności.

4.5.  Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

4.6.  Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

4.7. Za każdym razem, kiedy sklep internetowy oferuje kody rabatowe dotyczyć one będą produktów tylko nieprzecenionych.

 

5. DOSTAWA

 

5.1.  Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost lub Klient może odebrać Towar osobiście we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie.

5.2.  Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.

5.3.  Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, chyba że Klient wybrał opcję płatności za pobraniem.

5.4.  Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 14 (czternaście) Dni Roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.

5.5.  Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust. 6.2., jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument lub podmiot wskazany w ust. 6.2. może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.2.  Rękojmia przysługuje Konsumentom. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest również objęty ochroną w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

6.3.  Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać mailowo: butik@paprockibrzozowski.com lub listownie: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa.

6.4.  Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).

6.5.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

6.6.  Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: butik@paprockibrzozowski.com

 

7. ZWROTY

 

7.1.  Konsument lub podmiot wskazany w ust. 7.2., który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub podmiot wskazany w ust. 7.2. lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.2.  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest również objęty ochroną w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

7.3.  Jeżeli Konsument lub podmiot wskazany w ust. 7.2. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

7.5.  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w ust. 7.2. wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust. 7.2. sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

7.6.  Konsument lub podmiot wskazany w ust. 7.2. ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.7.  Konsument lub podmiot wskazany w ust. 7.2. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.8.  Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w ust. 7.2. w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, albo do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.9.  Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument lub podmiot wskazany w ust. 7.2.

 

8. ZMIANA REGULAMINU

 

8.1.  Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu).

8.2.  Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

8.3.  Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 

9.1.  W przypadku Klientów nie będących konsumentami, stosuje się do niech szczególne, następujące postanowienia: (a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

10.2.   Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

10.3.   Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy
10.4.   Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-b...

10.5.   Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.6.   Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.

 

Data wejście Regulaminu w życie: 5.03.2021 r. r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl